CESTY DŘEVA CESTY DŘEVA
Místo konání - LETŇANY
PVA EXPO PRAHA Výstaviště Letňany
Organizátor


ABF, a.s.
Obory veletrhu

Dřevěné stavby


Dnešní dřevěné stavby nemají už nic společného s historickými stavebními systémy, dřívějšími chatami nebo se stavěním pro sociálně slabší vrstvy. Dřevěné stavby učinily skok od čisté řemeslné výroby k racionálním výrobním procesům v závodě, k efektivní industrializaci pomocí polotovarů a přesné a rychlé montáži na staveništi. Z tradičního tesařství se stal závod, který spojuje procesy projektování řízené počítačem s precizními nástroji řízenými robotem. Z dříve řemeslně vyráběných jednotlivých částí se staly konstrukční prvky s předem stanovenými požadavky a definovanou jakostí, které lze na staveništi v nejkratší době a rozměrově přesně spojovat do celku. Nové pojetí a kultura dřevěných staveb tak sjednocují konstrukci s návrhem, který je zaměřen na jednoduchá a současně efektivní řešení a pomáhá dnešním stavbám k novým dimenzím.

Dřevostavby pro bydlení
Současné a zejména budoucí cenové relace tepelných energií nutí každého stavebníka k zamyšlení nad tepelně technickými parametry svého plánovaného domu. Není žádným tajemstvím, že klasické zděné systémy jsou již na vrcholu dosažitelných izolačních vlastností, zatímco dřevěné konstrukce lze v tomto ohledu celkem lehce ještě dále vylepšovat. Dřevo má tu vynikající vlastnost, že je zároveň nosné a při tom i tepelně izolující, což eliminuje nutnost řešení těžkopádných tepelných mostů obvodové konstrukce, jako tomu je u zděných systémů.

Principem sendvičových dřevostaveb je skeletová konstrukce z dřevěných trámů vyplněná tepelnou a akustickou izolací, k jejímuž opláštění se využívají stavební desky na bázi dřeva nebo palubky. Oproti cihelným stavbám mají mnohem lepší tepelné vlastnosti, jsou rozměrově přesné a velmi lehké. Suchý proces výstavby eliminuje objemové změny konstrukcí zaviněné vlhkostí, k nimž u zděných staveb dochází během zrání, pozitivní je i velmi krátká doba výstavby.

Dřevostavby rámové konstrukce
Nejběžnějším typem stavebního systému dřevostaveb jsou rámové konstrukce. Jsou tvořeny nosnými dřevěnými prvky (stojkami), které jsou opláštěny velkoplošným materiálem z jedné nebo z obou stran. Stojky umístěné ve vzdálenostech 600-625 mm od sebe působí staticky především ve vertikálním směru. Tyto nosné prvky jsou zespodu a shora připevněny na horní a spodní pas a tento celek tvoří rám, odtud název rámové konstrukce. Opláštění tohoto rámu velkoplošným materiálem působí staticky ve směru horizontálním a fixuje tak stojky proti klopení do stran. Tím je rám dokonale tuhý ve všech směrech.

Nosná konstrukce (pasy a stojky) jsou vyráběny převážně z hoblovaného a vysušeného řeziva a opláštění je tvořeno různými velkoplošnými materiály, nejvíce používanými jsou OSB desky s velkými orientovanými třískami a sádrovláknité desky. Prostor mezi stojkami a deskami je vyplněn izolací, nejčastěji minerální vatou. Vnější stranu stěny tvoří termofasáda tvořená polystyrenem a omítkou, popř. jiným fasádním prvkem. Z vnitřní strany nosné konstrukce je používána tzv. instalační předstěna, což je prostor, kde jsou vedeny veškeré potřebné rozvody. Instalační předstěna je vyplněna izolací a interiérová vrstva je tvořena ze sádrokartonových desek, které jsou poté překryty tapetou nebo vymalovány podle vašeho přání.

Díky vývoji nových materiálů a technologií jsou v dnešní době využívány nejrůznější stavební systémy, které budou v budoucnu trochu vytěsňovat tuto klasickou skladbu dřevostaveb. Rámové konstrukce jsou však stále velmi častou volbou. Rozhodující bývá nejen cena použitých materiálů, ale i zkušenosti, odbornost a ochota stavebních firem pouštět se do nových řešení.

Výhody:
 • není nutný výrobní závod, veškeré práce se provádí na stavbě,
 • velmi variabilní systém, umožňující změny prakticky po celou dobu výstavby,
 • během celé stavby umožněna kontrola prováděných dílčích operací,
 • jednoduché, rychlé a čitelné spoje pomocí hřebíků a kovových prutů,
 • z tohoto systému jde provádět i domy vícepatrové,
 • nejsou nutné speciální přepravní ani zdvihací prostředky.
Nevýhody:
 • dlouhá doba výstavby na staveništi, kde dřevěná konstrukce je delší čas vystavena povětrnostním vlivům,
 • složitější zabezpečení materiálů, především na počátku montáže,
 • zvýšené požadavky na odbornost montážních pracovníků, preciznost montážní dokumentace především v detailech,
 • vyšší náklady na montážní práce vzhledem k delší době montáže.
Plošná prefabrikace (panelový systém)
V současné době v ČR nejrozšířenější způsob výstavby dřevostaveb. Stavby jsou montovány z průmyslově předem zhotovených velkoplošných konstrukčních dílů. Průmyslová výroba umožňuje dokonaleji sledovat jednotnost dodržování předepsaných normových nebo kvalitativních požadavků na výrobek. Jednodušším způsobem je zajištěno dozorování cizími institucemi, které dbají na dodržování požadavků certifikačních osvědčení.

Rozdílné stupně výroby nebo prefabrikace dřevostaveb určují, do jaké míry budou konstrukční prvky předem připraveny a v jakém stavu opustí výrobní závod pro následnou montáž na staveništi. Zatímco dříve byly na staveniště dodávány volné a neopracované stavební prvky, dnes jsou to plošné konstrukční prvky (elementy). U těchto plošných elementů začíná první stupeň prefabrikace dřevostaveb tím, že obsahují části nosné konstrukce a nejméně jednu vrstvu pláště.

Takto definovaná dřevěná konstrukce se předem smontuje do plošného elementu, upraví se výškově a šířkově dle požadovaného rozměru včetně přípravy otvorů pro dveře a okna. Ve třetím stupni se mezi konstrukční prvky vkládá izolační materiál a prvky se oboustranně oplášťují OSB deskami nebo sádrovláknitými deskami. Mezistupeň tvoří vložení průchodek pro technické instalace. Zabudování oken a dveří do plošných elementů je dalším stupněm prefabrikace.

Vysoký stupeň prefabrikace dřevostaveb lze také dosáhnout, když se ve výrobním závodě provede i montáž fasády a popřípadě se i namontuje vnitřní obklad stěn. Jednotliví výrobci jdou dnes tak daleko, že v závodě provádějí i povrchovou úpravu. To je možné, ale jen za podmínek dokonalé ochrany konstrukčních prvků při přepravě, montáži, až do předání díla uživateli.

Výhody:
 • krátká doba výstavby na staveništi,
 • převážná část operací při výrobě je prováděna v krytých, temperovaných prostorách, kde nehrozí navlhnutí nasákavých materiálů,
 • i částečnou sériovostí lze snížit jednicové i režijní náklady a tím zvýšit konkurenceschopnost výrobku na trhu,
 • zvýšení produktivity práce použitím moderních výrobních technologií,
 • minimalizace spotřeby konstrukčních materiálů, kde jeho množství je dáno především statickými požadavky,
 • dobrá přizpůsobivost katalogových řešení individuálním požadavků odběratele,
 • opakovatelnost řešení vede k výhodnějším cenám projektové dokumentace,
 • vzhledem k rychlosti montáže lze použít stavbu již první den montáže k uskladnění materiálů.
Nevýhody:
 • nutný výrobní závod,
 • nutné speciální přepravní a zdvihací prostředky,
 • nižší variabilita výroby.
Sruby
Při stavbě srubů se používají celé masivní dřevěné kmeny. Srubová konstrukce obsahuje stropní trámy, srubové stěny, sloupy a průvlaky. Krov a střecha jsou stejné jako u zděných staveb. Omezené vzdálenosti sroubení mohou být řešeny sloupy a průvlaky. Aby srub dosáhl co nejdelší životnosti, je při jeho stavbě nutné dodržet veškeré zásady a postupy. Pro výsledek je důležitá výrobní příprava, zpracování dřeva a hlavně zámkový systém jednotlivých prvků a způsob uzavření spáry. Na jejich kvalitě totiž závisí výsledná tuhost a tvarová stálost objektu. Sesedání stavby v důsledku sesychání sice dovedou omezit moderní konstrukční detaily, ovšem přesto dlouhodobá objemová změna patří – hlavně v souvislosti s funkčností dveří a oken – mezi největší problémy těchto staveb.Pro stavbu srubů se nejčastěji používá smrkové, borové nebo modřínové dřevo zbavené kůry a ošetřené proti plísním a škůdcům.

Při stavbě srubového domu z kulatiny je důležitý výběr solidní firmy s několikaletou praxí a dostatečnými referencemi. Nekvalitní práce by totiž mohla znamenat vznik problémů se spoji a pevnými stavebními prvky. Počítat je nutné s tím, že dřevo minimálně tři roky po dokončení stavby pracuje. Srub se staví na připravenou základovou desku z polotovarů připravených ve výrobně, na závěr je hrubá stavba natřena ochranným nátěrem, aby dřevo nebledlo. Celková doba výroby a sestavení hrubé srubové stavby trvá pět až šest týdnů. Příčky ve srubové stavbě mohou být nejen z kulatiny, ale i z moderních materiálů, k nimž patří například sádrokarton. Střešní krytinu je nutné vybírat s ohledem na typ stavby: nejvíc by srubu sice slušel pravý šindel, ovšem kvůli cenové náročnosti padne volba nejčastěji na pálené tašky.

Kanadský srub se staví z nevysušených celých kmenů různé šíře, ručně opracovaných, těžených na konci zimy. Trámy se spojují v rozích stavby křížením s přesahem pomocí dlabů, sedel a zářezů. V prvních třech letech (nejvíce v prvním roce) stavba výrazně sesychá a sedá (až cca 15 cm na jedno patro).

Finský srub se na rozdíl od kanadského, jemuž je podobný, staví z vysušeného dřeva odolné a stabilní severské borovice charakteristické hustými letokruhy. Těsné slícování zajišťuje speciální profil kulatých trámů.

Alpský srub se obvykle roubí z vysušených masivních hoblovaných smrkových trámů v rozích spojovaných „na rybinu“. Aby stavba splňovala tepelně izolační parametry, zateplují se stěny uvnitř minerální vlnou.

Roubenky
Roubené stavby vychází z tradičních postupů. Střecha stojí na vysazených stropních trámech, které jsou zdobeny. Tím je zaručena kompaktnost a kombinací s polovalbami (sukýnkami) a lomenicemi (štíty) i krása celé konstrukce. Stěny roubenek se tvoří pomocí dávné a jednoduché technologie z trámů nebo vytvarovaných dřevěných profilů ukládaných naležato na sebe.

Roubenky neoddělitelně patří ke koloritu českého venkova, ovšem pro své zejména tepelně izolační vlastnosti jsou ceněny i dnes. Dřevo má totiž zhruba stejnou akumulační schopnost jako stejný objem betonu, na rozdíl od něho má však asi desetkrát nižší tepelnou vodivost, takže teplo absorbuje, ale také vydává ve srovnání s betonem mnohem pomaleji. Má-li roubená konstrukce dostatečný tepelný odpor, je stavbu možné vytápět prostřednictvím nižších tepelných výkonů s rychlou reakcí. Toho lze využít při kvalitním programovatelném řízení vytápění objektu. Pokud nejsou tepelné ztráty stavby velké (například u nízkoenergetických domů), chová se roubená konstrukce s ohledem na stabilizaci vnitřní teploty podobně jako betonová. Z hlediska mechanických vlastností lze roubenku hodnotit jako lehkou a pevnou stavbu s malými nároky na základovou konstrukci, která odolá i mnohým extrémním vlivům.

Aby roubenky, stejně jako sruby dosáhly dlouhé životnosti, je při jejich stavbě nutné dodržet veškeré zásady a postupy. Pro výsledek je důležitá výrobní příprava, zpracování dřeva a hlavně zámkový systém jednotlivých prvků a způsob uzavření spáry. Na jejich kvalitě totiž závisí výsledná tuhost a tvarová stálost objektu. Co se týče mechanických vlastností, jsou sruby a roubenky stále poměrně lehkou a pevnou stavbou, která má minimální požadavky ohledně základů.

Výhody a nevýhody srubů a roubenek
Roubenky a srubypředstavují nejstarší typ konstrukce dřevostaveb, a proto jsou velice rozšířené. Pro svoje tradiční vzezření se ovšem často do dnešního světa moderní architektury moc nehodí a mnohdy právě sruby či roubenky působí jako pěst na oko. Proto jsou tyto stavby na určitých místech úřady zakazovány. Kam však srubová dřevostavba zapadá, jsou nepochybně tradiční, například horské regiony. Tam se často pořizují dokonalé repliky starých staveb. Moderními postupy vystavěná roubenka nebo srub může představovat dokonalé víkendové sídlo.

Mezi výhody roubenek a srubů se kromě značné odolnosti vůči vlhkosti a vodě, účinnější akustické izolaci a lepšímu vyrovnávání tepelných rozdílů než v případě lehkých montovaných dřevostaveb musí zařadit i unikátní atmosféra, kterou dotváří neupravované dřevěné stěny.
Protože se používá velké množství kvalitního a masivního dřeva, musíme počítat s vyšší cenou. Tyto dřevostavby jsou také více náročné na údržbu, především stěn, které se mohou při vysychání a vlhnutí dřeva pohybovat. Je důležité také při výčtu případných handicapů roubenek a srubů, že díky postupnému sesedání trámů nejsou vůbec vhodné jako vícepatrové stavby.

Stavby z vrstveného masivního dřeva
Nosnou konstrukci masivní dřevostavby tvoří stěna z masivních dřevěných panelů vyráběných z křížem vrstveného masivního dřeva. Otvory pro okna a dveře jsou vyřezávány přímo do panelů. Tyto dřevěné panely vytváří  masivní, bezpečnou a stabilní celodřevěnou konstrukci, která se vyznačuje vysokou pevností a stabilitou při namáhání tlakem i tahem a mimořádnou statickou únosností.

Masivní dřevěné panely jsou vhodné pro moderní stavbu rodinných i bytových domů, administrativních budov, průmyslových hal, ale také pro rekonstrukce, přístavby, nástavby apod. Dají se použít do interiéru i exteriéru. Masivní celodřevěné panely umožňují odvážná konstrukční řešení a jsou pro architekty inspirací i výzvou. Stavebnífirmy přetváří tyto zajímavé projekty ve skutečně masivní dřevostavby a tím přitahují pozornost i těch, kteří dřevostavbám nedůvěřovali z důvodu jejich subtilnosti.

Výrazným plusovým argumentem masivních celodřevěných panelů je jednoduchost provedení konstrukčních detailů, minimální počet montážních spojů a jednoduché skladby stěn. Jednoduchost provedení se promítá nejen do rychlosti výstavby ale především do ekonomické stránky celé stavby.

Více
ESTAV.cz
ESTAV.cz Velký jarní úklid se chystá již za měsíc, letos i s Gabrielou Koukalovou Budování nejvyšší stavby světa jde zatím podle plánu Roudnice nabídne pozemky na stavbu domů v centru města Předkupní právo - současná právní úprava komplikuje realitní trh Světlý a otevřený interiér kavárny v Nové radnici respektuje historickou budovu Praha řeší změnu územního plánu pro tramvaje na Václavské náměstí
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva CESTY DŘEVA 2016

Závěrečná zpráva CESTY DŘEVA 2017

Facebook