CESTY DŘEVA CESTY DŘEVA
Organizátor


ABF, a.s.
Obory veletrhu

Zpracování odpadu
4. VEDLEJŠÍ PRODUKTY ZPRACOVÁNÍ DŘEVA

4.1. Stroje a zařízení pro likvidaci těžebních zbytků
4.2. Stoje a zařízení pro využití dřevního odpadu, pro výrobu energie a vytápění
4.3. Výroba briket a pelet z dřevního odpadu
4.4. Výroba biomasy
09.06.2015 05:54:00 Více  

Vedlejší produkty zpracování dřeva

Dřevo je obnovitelná a všestranná surovina. Může být použita na konstrukce, vybavení, nábytek, pro výrobu obalů a palet. Na konci svého prvního použití mohou být dřevo a dřevěné výrobky buď opět použity, recyklovány nebo použity jako uhlíkově neutrální zdroje energie.

Dřevo vytváří minimální odpad
Velmi málo, jestli vůbec, je během zpracovávání dřeva a během výroby dřevěných výrobků vytvářen odpad, protože téměř všechny vedlejší produkty jsou dále využívány, a to buď jako surovina nebo jako zdroj energie. Piliny, štěpky a odřezky vznikající při výrobě řeziva se používají k výrobě tepla a energie pro sušárny anebo jsou použity jako surovina pro výrobu dřevotřískových desek a v papírenském a celulózním průmyslu. Zvyšuje se také zájem o využití biomasy v elektrárnách.

Opětovné využití dřeva
Regenerované dřevo je často velmi vzácné. Průměrná životnost dřeva ve stavbách závisí na regionálních zvyklostech a místních podmínkách, jako jsou např. klimatické podmínky. Po mnoha dekádách nebo dokonce staletích používání může být dřevěný trám opětně použit, a to buď nedotčený nebo přetvořený, v novostavbách jako náhrada za nové dřevo nebo jiný materiál méně šetrný k životnímu prostředí. To platí i pro dřevěné obložení, podlahy a části nábytku, které jsou v mnoha zemích oceňovány pro svůj charakter a patinu. Některé specializované firmy dokonce sbírají použité dřevo pro výrobu hudebních nástrojů, jako jsou housle, klavíry a flétny, protože tyto pak mají stejnou kvalitu zvuku jako historické kusy.

Opětovné použití palet a obalů
Dřevěné bedny a palety mohou být opětovně použity, a to opravené anebo bez úpravy. Ta může být provedena s použitím starého dřeva z poškozených palet nebo s použitím nového surového dřeva, laťovky nebo třískového výlisku. Někdy se impregnované nebo stále častěji tepelně ošetřené dřevo používá z důvodu zvýšení životnosti palet a z důvodu lepších předepsaných požadavků. Opětovně používané palety a obalové materiály se začínají používat k výrobě zahradních domků a vybavení. Stále více výrobců nábytku začíná o použití recyklovaného dřeva přemýšlet již ve fázích designu.

Recyklování a desky na bázi dřeva
Průmyslová odvětví založená na lesním hospodářství pokládají recyklaci za nedílnou součást výroby udržitelných výrobků a stále hledají způsoby, jak zvýšit obsah recyklátů ve svých výrobcích. Poměrné množství použitých surovin bylo velkou měrou závislé na dostupnosti místních zdrojů dřeva. V současnosti se ale podíl použitého dřeva na recyklaci do výroby desek zvyšuje. Výroba desek na bázi dřeva, včetně dřevotřískových desek, očekává během nadcházejících dekád nárůst používání obnoveného dřeva.

Dřevo a obnovitelná energie
Používání vedlejších produktů z výroby dřevěných materiálů a výrobků na konci jejich životnosti jako zdroj energie je konečným spojením v působivém koloběhu dřeva. Místo toho, aby energie ze dřeva byla zbytečně uložena na skládce odpadů, poskytuje uhlíkově neutrální náhradu za fosilní paliva. Protože se vrací do atmosféry CO2, který z ní byl vzat během růstu stromů, nepřispívá spalování dřeva ke globálnímu oteplování nebo ke skleníkovému efektu. Energie ze dřeva je čistá, protože obsahuje málo síry nebo dusíku, které přispívají ke kyselým dešťům, a mimoto produkuje malé množství popela. Tak dřevo snižuje náklady na skladování a odstraňování odpadu. Všechny nečistoty vzniklé při spalování se navíc před uložením odpadu nechají odstranit výkonným zařízením na čištění vzduchu, používaném ve velkých elektrárnách.

Mnoho zdrojů energie ze dřeva
Energie ze dřeva může pocházet z mnoha různých zdrojů: z lesní štěpky, kůry, pilařských zbytků, vedlejších produktů z výroby nábytku a dřeva obnoveného z použitého spotřebního zboží. Navíc se zvyšuje podíl lesních zbytků vytvořených během těžby nebo probírek, které se využívají jako biomasa při výrobě energie. Dnes už se nejedná jenom o domácí vytápění, což bylo běžné i v minulosti, ale také o průmyslové teplo a výrobu elektrické energie. Jak bylo uvedeno, dřevařský průmysl sám je významným zpracovatelem odvozené energie z dřevní biomasy, která představuje 75 % energie využívané průmyslem na sušení dřeva a výrobu desek. Tato energie byla tradičně vygenerována z dřevních zbytků, které byly nevhodné pro výrobu finálních produktů. Nicméně dotacemi podporované spalování dřevní biomasy může vytvořit nerovnováhu trhu s dřevní hmotou využívanou jako surovina anebo jako zdroj energie.

Zpracování dřevařského odpadu
Pro zpracování dřevařského odpadu je nejdříve potřeba znát několik důležitých informací, především je však nutné pro výrobce nejrůznějších drtičů specifikovat odpad, který potřebujeme dále zpracovávat, např. na palivovou štěpku apod. Výrobci pak mohou navrhnout nejvhodnější nástroje, zvolit optimální kapacitu stro­je anebo nabídnout další doplňková zařízení. Tyto informace musejí znát také dodavatelé briketovacích a peletovacích lisů. Podle druhu odpadu a na základě různých faktorů je pak nutno si správně vybrat vhodný stroj. Výroba briket a pelet z dřevního odpadu a biomasy zaznamenává v Evropě dyna­mický růst.

Zbytková (odpadní) biomasa
Veškerý odpadní materiál organického původu, který lze ještě využít pro zpracování a získání energie – dřevní odpady z lesního hospodářství, celulózo-papírenského, dřevařského a nábytkářského průmyslu, rostlinné zbytky ze zemědělské prvovýroby a údržby krajiny, komunální bioodpad a odpady z potravinářského průmyslu atd.

Odpad z pily
Odpadní materiál po rozřezání kmene tvoří kůra, odřezky, štěpky a piliny. Piliny tvoří asi 8 % objemu zpracovávané dřevní hmoty. Z pilin a dřevařské štěpky (rozdrcené odřezky) se dá po dalším zpracování vyrobit dřevotřísková nebo dřevovláknitá deska. Dřevěné štěpky a třísky se též podílejí na výrobě papíru a celulózy. Kůra se používá jako mulčovací a půdoochranná vrstva okolo dřevin v zahradách a parcích nebo jako přísada do kompostů. Všechen odpad z pily se dá samozřejmě využít energeticky jako palivo, buď přímo, nebo po další úpravě (výroba lisovaných dřevěných briket).

Výroba briket a pelet
K nejrozšířenějším patří briketovací lisy s hydraulickou lisovací jednotkou. Jsou využívány hlavně v malých a středně vel­kých provozech. Obecně je známo, že výroba briket je ekonomičtější než výroba pe­let, a to především s ohledem na nižší investice a provozní náklady. Výroba pelet začíná být ekonomicky zajímavá od výkonu cca 400–500 kg/hod. Proto se také většina výrobců těchto speciál­ních lisů zaměřuje na zařízení s vyšším výkonem. Nabídka menších profesio­nálních zařízení pro malé provozy, které z jakýchkoliv důvodů chtějí svůj odpad zpracovávat do podoby pelet, je po­měrně omezená.

23.05.2015 09:34:59 Více  
ESTAV.cz
ESTAV.cz Stovky let zapomenutá technologie pomáhá chránit stavby proti zemětřesení Studenti architektury budou soutěžit o 350 tis. korun a stáž u architekta Josefa Pleskota Jaký druh vytápění zvolit v nízkoenergetických a pasivních domech? Přeživší pádu vilémovského mostu: Podpěry klenby se uvolňovaly VIDEO: Moderní a úsporný rodinný dům stavěli ze dřeva, slámy i hlíny Slevový poukaz od Wienerbergeru slibuje kvalitní stavbu domu za výhodné ceny
Plán výstaviště

Závěrečná zpráva CESTY DŘEVA 2016

Závěrečná zpráva CESTY DŘEVA 2017

Facebook